لیست اخبار / نشست تخصصي کميته مطالعاتي حفاظت و اتوماسيون سيگره ايران در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق


نشست تخصصي کميته مطالعاتي حفاظت و اتوماسيون سيگره ايران در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق

1398/10/14

نشست تخصصي کميته مطالعاتي حفاظت و اتوماسيون سيگره ايران در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق برگزار گرديد.

در اين نشست فعاليت هاي اين کميته مطالعاتي جهت حضار و علاقه​ مندان به مبحث حفاظت و اتوماسيون توضيح داده شد و در خصوص همکاري متقاضان با اين کميته مطالعاتي توضيحاتي ايراد گرديد.